top of page
Themis statue in lawyer's office in black and white_edited.jpg

Fagområder

menuAnchor
Fagområder

Kompetanse, diskresjon & juridisk erfaring

Gjennom hardt arbeid, kompetanse og erfaring er vårt mål alltid å oppnå gode resultater for våre klienter. Vi manøvrerer etter vår klients interesse og gir uavhengige og kvalitetsikrede råd. Grunnmuren vår er høy etisk standard og integritet. Vi møter alltid våre klienter med ærlighet, diskresjon og sørger for tett dialog – vi er her for å beskytte deg.

Strafferett forsvarer

01

Vi påtar oss oppdrag som forsvarer innen alle typer straffesaker. Vi gir råd og sørger for tett oppfølging gjennom hele rettsprosessen ved å bistå deg både i forkant og under avhør hos politiet. Som forsvarer gir vi råd i forkant av rettsmøter og er til stede under selve rettsmøtene for domstolen. 

Straffegjennomføring

Vi følger opp saken din under straffegjennomføringen. Dersom du er utsatt for urettmessig straffeforfølgning kan vi søke om erstatning for deg.

Erstatning

Dersom du er utsatt for urettmessig straffeforfølgning kan vi søke om erstatning for deg.

high-angle-shot-gavel-scale-wooden-surface 1.png
Rectangle 38.png

Bistandsadvokat

02

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat. Vi sørger for tett oppfølging og gir råd under alle stadier av saken din og bistår deg i en krevende prosess.  

Som bistandsadvokat kan vi bistå både med rådgivning om hva som skjer i en straffesak, være til stede ved anmeldelse til politiet og i domstolen ved en rettssak.

En bistandsadvokat skal også vurdere mulig erstatningskrav mot skadevolder.

Children Playing_edited.jpg

03

Barnevern

Vi bistår og ivaretar våre klienters interesser i møte med barnevernet. Barnevernet kan fatte tiltak som familien godtar og er frivillige. Barnevernet kan også fatte tvangsvedtak. Det er ofte behov for juridisk rådgivning og bistand når familien kommer i konflikt med barnevernet.

Vi bistår med rådgivning og bistand i forkant av- og under møter med barnevernet. Vi utformer klage på midlertidig akuttvedtak, bistår ved behandling av saker i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker samt påtar oss prosessoppdrag for domstolene.

04

Samboeravtaler og ektepakter

Mange opplever at det er vanskelig å snakke om samlivsbrudd og fordeling av penger og eiendeler under samlivet. Vår erfaring er at gode avtaler mellom samboere og ektefeller skaper sterkere relasjoner, forutsigbarhet og trygghet.

Samboeravtale

Det er ingen tilsvarende lovgivning om eierforhold og gjeld mellom samboere som det er for ektefeller. Samboere har derfor ofte behov for å avtalefeste eierforhold, gjelds- og utgiftsfordeling under samboerforholdet samt avtaler om hva som skal skje ved opphør av samboerskap. Vi bistår klientene våre med å sette opp en samboeravtale etter deres behov.

Vi kan også bistå dere med å sette opp testamente for å avklare hva som skal skje ved et eventuelt dødsfall.

Ektepakt

Formuesforholdet under ekteskapet reguleres av ekteskapsloven. Dersom det ønskes en annen regulering, må ektepakt opprettes. Vi kan bistå med utarbeidelse av avtaler om formuesordningen som knytter seg til bestemmelsene om felleseie, skjevdeling og særeie.

high-angle-shot-gavel-scale-wooden-surface 3.jpg
high-angle-shot-gavel-scale-wooden-surface 4.jpg

Skilsmisse og skifte særeie / felleseie

05

Samlivsbrudd er en krevende situasjon. Det kan oppstå mange vanskelige juridiske problemstillinger ved skiftet/delingen. Vi kan bistå med rådgivning, informasjon og forhandlinger om skifteoppgjøret.

Ved separasjon og skilsmisse er det behov for å dele verdier og bli enige om hvem som skal overta gjeld. I ekteskapet har man enten felleseie eller særeie eller en kombinasjon og fordelingsnøklene mellom partene skal baseres på det formuesforholdet partene har. Ta kontakt med oss slik at vi kan gi råd og avklare deres juridiske situasjon.

high-angle-shot-gavel-scale-wooden-surface 2.png

06

Barnefordeling

Ved skilsmisse og separasjon eller ved brudd mellom samboere, oppstår gjerne spørsmål om barna. Vi har alle et sterkt ønske om å gjøre det beste for barna våre, og under vanskelige faser i livet kan det oppstå behov for juridisk bistand for å ivareta barnets beste.

Vi bistår deg med rådgivning i forbindelse med hvor barna skal bo fast, hvem som skal ha foreldreansvar og samværets omfang. Avtaler skaper trygghet og forutsigbarhet. Ta kontakt med oss i dag så finner vi en løsning som er til deres barns beste.

Lovgiver har satt fokus på forliksløsninger og vi bistår i utenrettslige og rettslig mekling. Vi bistår også dersom det blir nødvendig med en rettslig prosess.

Rectangle 36.jpg

07

Arverett

Mange opplever at det er vanskelig å snakke om død og arverettslige spørsmål. Vår erfaring er at gode avtaler gir trygghet og forutsigbarhet. Et testament vil bidra til å forhindre konflikter og sørge for at arvelaters ønske gjennomføres.

Ta kontakt med oss så gir vi deg råd innen dine spørsmål om arverett og arveplanlegging. Sammen finner vi ut om det skal settes opp testament og ektepakt som har betydning for hvem som skal arve og fordeling av arv. Vi kan også bistå deg med fremtidsfullmakt, vurdering av forskuddsarv; avtaleinngåelse og konsekvenser.


Skifterett 
Ved dødsfall oppstår spørsmålet om hvem som er arving og hvordan boet skal fordeles. Det er valg mellom privat og offentlig skifte. Dersom du er arving og trenger juridisk bistand, ta kontakt med oss. 

08

Fremtidsfullmakter

En fremtidsfullmakt er et dokument  som gir fullmektigen tillates til å opptre på fullmaktsgivers vegne innenfor fullmaktens grenser. Det kan være vanskelig å forestille seg at man blir så svekket at andre må ivareta ens interesser. Likevel vet vi alle at ulykker, alderdom, demens og annen alvorlig sykdom kan ramme oss alle raskt. Da vil det være en trygghet at du på forhånd har bestemt at en du stoler på, og som bryr seg om deg, skal ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakter er et privatrettslig alternativ til vergemål. Det betyr at det er du som er fullmaktsgiver som bestemmer hvem som skal ivareta dine personlige interesser og økonomi dersom du i fremtiden ikke er i stand til det selv. Dette skaper trygget og forutsigbarhet for den det gjelder, og for menneskene rundt.

Ta kontakt med oss så kan vi gi deg råd og hjelpe deg med utformingen av fremtidsfullmakt.

Signing a Contract
Mountains Meet Lake_edited_edited.jpg

Friluftsliv og utmark  

09

Vi bistår med juridiske spørsmål knyttet til jakt- og fiskerettigheter og spørsmål knyttet til våpenloven. I dagens samfunn er jegere pålagt å følge mange lover, forskrifter og privatrettslige avtaler. Mange kan komme opp i problemstillinger som krever juridisk bistand og  vi står klare til å hjelpe deg. Våpenloven er sentral for alle jegere og vi jobber med spørsmål knyttet til tilbakekallelse av våpentillatelse og avslag på søknad om våpen.

Vi bistår også med saker knyttet til brudd på hundeloven. Det kan være uenighet mellom to hundeeiere om skade på hund eller person, saker knyttet til bufe og problemstillinger mellom hund og rovvilt.

Fritidsfiske er for mange en rekreasjon som blir satt pris på, men det er et strengt regelverk som må følges. Det kan oppstå problemstillinger rundt regelverket for fiske etter eksempelvis anadromlaksefisk og hummerfiske.

Rectangle 101.jpg

KONTAKT

Vi står klare for å hjelpe deg med din sak! Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

LOKASJON
Hovedkontor

Holbergs plass 4, 0166 Oslo

Filialkontor

Domaasgrendi 1, 2660 Dombås

KONTAKT OSS
bottom of page